Seznam modulů

Adresář firem

Slouží k nadefinování všech spolupracujících firem, tzn. dodavatelů, odběratelů, kooperátorů.


Ceník

Umožňuje definici individuálních prodejních cen činností, materiálů, výrobků, a to i v závislosti na čase.


Časté trasy

Definice nejčastěji absolvovaných tras služebními vozidly.


Činnosti

Slouží k nadefinování jednotlivých prováděných činností, které jsou v rámci výroby konány. S činností mohou být svázáni také konkrétní Pracovníci, kteří (ne-)mají činnost povolenu.


Dodací adresy

Možnost evidence více dodacích adres k jednomu záznamu v modulu Adresář firem.


Dodací listy

Modul pro tvorbu a evidenci dodacích listů.


Docházka

Modul docházky slouží pro jednoduchou evidenci docházky a pracovní doby pracovníků. Data o docházce je možné pořizovat několika způsoby:


Docházkové čtečky

Implementace komunikačních knihoven docházkových čteček umožňuje přímou komunikaci Manufactory LAB s tímto hardwarem. V tomto modulu je možné nastavit komunikaci, případně ručně provádět aktualizace dat oběma směry.


Dovozy

Evidence dovozů výrobků z Kooperace.


Důvody

Definice důvodů pro režijní činnosti a pro překážky v docházce.


Ekonomika

Ekonomika zakázky, výkresu nebo historie výkresu (u opakované výroby).


Expedice

Evidence seznamu expedovaných výrobků (Výkresy, Zakázky) pro možnost rychlejší tvorby záznamů v modulu Dodací listy.


Faktury vydané

Vydané faktury. Faktury lze vydávat na základě modulů Dodací listy a/nebo Výkresy, případně ručně bez návaznosti na jakýkoliv jiný modul.


Inventury

Inventury materiálů na skladech.


Knihy jízd

Modul slouží pro evidenci jízd služebním automobilem. Pro zlepšení evidence a zjednodušení zadávání záznamů jsou implementovány funkce jako např. generování chybějící knihy jízd, možnost zadávat záznamy přes webovou aplikaci WA.


Kontace

Modul slouží pro definici účetních kontací pro kontování položek a hlaviček faktur vydaných. Jedná se pouze o pomocný modul, který má usnadnit práci účetním např. po exportu vydaných faktur do účetních systémů.


Kontaktní osoby

Správa kontaktních osob a jejich kontaktních informací pro Adresář firem.


Kontrola kvality

Kontrola kvality provedených výkazů s možností namátkového výběru výkazů ke kontrole a zadání protokolu a nalezených neshodách.


Kooperace

Evidence kooperací k modulu Výkresy.


Kurzovní lístek

Denní kurzovní lístek s možností automatického stažení pro všechny zavedené měny přímo ze stránek ČNB. Možnost definice pevného kurzu pro časové období.


Maily

Modul pro automatické zasílání notifikačních - informačních e-mailů pro zákazníky, dodavatele, pracovníky, uživatele.


Materiály

Seznam materiálů je kompletní seznam všech materiálů, které se používají k výrobě nebo montáži. 


Materiály - ruční blokace

Možnost ruční blokace materiálů bez návaznosti na zadanou zakázku nebo výkres.


Materiály - skupiny

Definice skupin (stromová struktura) pro dělení nebo zatřídění materiálů. Neomezená úroveň vnořených skupin.


Materiály - varianty

Možnost definice variant pro jednotlivé materiály. Varianty se liší pouze v rámci Vlastnosti.


Materiály - výdeje

Modul pro evidenci výdejů materiálů na Výkresy a Zakázky.


Měny

Finanční transakce nebo evidence lze v Manufactory LAB pořizovat v různých měnách. Výchozí měnou je vždy česká koruna (Kč).


Měrné hmotnosti

Definice měrných hmotností jednotlivých látek (fyzických materiálů) pro využití při výpočtu hmotnosti těles na základě jejich rozměrů (Výpočty objemu).


Měrné jednotky

Slouží k definici používaných měrných jednotek.


Nabídky

Tvorba nabídek, jejich verzování (revize) a vytváření Zakázky. Možnost reverzní tvorby nabídek z již vyrobených zakázek.


Neshody

Evidence neshod pro Výkazy práce, Materiály, Polotovary, ObjednávkyPříjemky ve smyslu certifikace ISO.


Neshody - typy

Definice typů neshod a jejich řešení.


Normy

Modul Normy slouží pro definici a výpočet plnění norem.


Notifikace

Zasílání notifikací o vybraných událostech do e-mailových schránek.


Obědy

Evidence a objednávání obědů od externích dodavatelů. 


Objednávky

Vydané objednávky. Objednávat je možné Kooperace, Materiály, Polotovary a volné položky.


Objednávky - požadavky

Možnost zápisu jednotlivých požadavků na objednávky materiálů pro pozdější generování objednávek dle vybraných a seskupených požadavků.


Odkládací sklad

Odkládací sklad vlastních výrobků, které byly vyrobeny do zásoby.


Odměny

Definice fixních odměn pro Pracovníci, na základě vykonané Činnosti zpracované pro konkrétní Portfolio výrobků.


Polohy

V přípravě Modul pro definici poloh v rámci objektu (skladu).


Polotovary

Evidence polotovarů k modulům Výkresy a Zakázky. Polotovary mohou obsahovat Vlastnosti, důležité je ale vědět, že o nich není evidováno skladové hospodářství.


Polotovary - skupiny

Definice skupin polotovarů s možností navázat skupinu na konkrétního dodavatele (z modulu Adresář firem).


Portfolio výrobků

Seznam vlastních výrobků nebo vyráběných polotovarů pro časté použití. Každé portfolio obsahuje odkaz na Pracovní postupy, takže navedení do výroby (do Zakázky a Výkresy) pak ušetří mnoho času s definicí technologie atd.


Pracovní postupy

Definice šablon pracovních postupů. Obsahuje Činnosti, Kooperace, Materiály, Polotovary.


Pracovníci

Evidence vlastních zaměstnanců (pracovníků).


Průvodky

Každý Výkresy může být dělen do neomezeného množství průvodek ("batchů" nebo chcete-li "dávek"). Každá průvodka má svoje číslo, počet měrných jednotek, které obsahuje a svůj čárový kód, pokud je vyžadován.


Přeprava

Evidence přepravy (jakožto externí služby), prozatím navázáno na modul Objednávky.


Převodky

Převodku materiálů mezi sklady s možností autorizace na straně příjemce.


Přijaté doklady

Jed

Příjemky

Modul příjemek. Přijímat je možné Materiály, Polotovary, Kooperace.


RAL

Kompletní vzorník RAL s popisy v češtině, němčině a angličtině, kódy RGB a HEX pro použití při stanovování povrchové úpravy výrobků.


Reklamace

Modul pro evidenci reklamací, a to i pro firmy s certifikátem ISO.


Seriová čísla

Evidence sériových čísel pro vlastní výrobky (skrze modul Výkresy), pro příchozí Materiály a jejich použití ve výrobě.


Servisní činnosti

Seznam servisních činností a jejich historie v návaznosti na Stroje.


Sestavy

Sestavy, nebo také kusovníky, jsou soubory dvou a více Portfolio výrobků, které lze dávkově a najednou použít ve výrobě Zakázky.


Sklady

Slouží k nadefinování skladů (fyzických či fiktivních).


Součásti

Součásti nebo také náhradní díly - evidence dodávek příslušenství nebo náhradních dílů společně se zakázkami.


Státní svátky

Seznam státních svátků v ČR. Každý rok automaticky aktualizováno.


Statusy

Definice statusů (stavů), ve kterých může být zařazen výkres, potažmo zakázka.


Stroje

Evidence strojů a zařízení.


Střediska

Seznam vlastních středisek, práva Uživatelé k nim.


Texty

Modul pro definici předvolených textů využitelných ve vícero jiných modulech.


Údržba strojů

Plánování a evidence údržby Stroje.


Úhrady

Jednoduchá evidence úhrad pro Faktury vydané. Modul nenabízí účetní funkce.


Úkoly

Definice a evidence plnění úkolů souvisejících s přípravou nebo během výroby.


Uživatelé

Definice uživatelů aplikace Manager, jejich práv pro jednotlivé moduly, přístupu ke Sklady, Střediska, k finančním a ekonomickým informacím.


Vlastnosti

Definice seznamu dostupných vlastností (rozměrových, fyzikálních, chemických, ...)


Vozidla

Seznam firemních vozidel.


Výkazy práce

Výkazy práce - Činnosti, které provedli Pracovníci na konkrétním Výkresy nebo Zakázky.


Výkresy

Slouží k evidenci jednotlivých výkresů v rámci Zakázky a všech návazných informací o nich. 


Výkresy - pracovní postupy

Pracovní postupy u Výkresy. Obsahuje Činnosti, Kooperace, Materiály, Polotovary


Výpočty objemu

Vzorce pro výpočet objemu těles na základě Vlastnosti. Slouží např. pro stanovení hmotnosti Polotovary nebo Materiály při udaných rozměrech a známé Měrné hmotnosti.


Vývozy

Evidence vývozů pro Výkresy a Kooperace. De facto se jedná o evidenci toho, co se odvezlo do kooperací, naproti tomu modul Dovozy informuje o tom, co se dovezlo zpět.


Zakázky

Slouží k evidenci výrobních zakázek a všech dostupných informací o nich. Tento modul je možné také nazývat jako Přijaté objednávky nebo Objednávky došlé.


Zmetky

Evidence technologických zmetků. Tento modul lze použít pouze pokud není použit modul k certifikaci ISO - Neshody.


Zmetky - typy

Definice typů technologických zmetků pro modul Zmetky. Možnost nastavení automatické spotřeby dalších Materiály k již uvedenému Výkresy - pracovní postupy.


Tato nápověda je neustále ve vývoji, stejně jako jsou ve vývoji naše aplikace. Proto pokud nenajdete to, co hledáte, určitě se na nás obraťte a my vám rádi poradíme nebo pomůžeme.