Editace kooperace Okno

Okno editace kooperace


Zakázka a výkres

 • Zakázka číslo zakázky, ke které je přiřazena právě editovaná kooperace.
 • Výkres název výkresu, ke kterému náleží právě editovaná kooperace.

Kooperace

 • Číslo zadejte evidenční číslo kooperace. Toto pole není nutné vyplňovat, systém vygeneruje číslo kooperace dle nastaveného vzoru sám automaticky po uložení.
 • Datum datum zadání kooperace do systému.
 • Počet definuje počet jednotek, které mají být kooperovány. Pokud toto pole není vyplněno, je brán počet jednotek z příslušejícího výkresu.
 • Název popisný název kooperace pro rychlou orientaci v seznamu kooperací.
 • Popis pole sloužící k detailnímu popisu kooperace.
 • Kooperátor vyberte ze seznamu kooperátora (z modulu Adresář firem), který zajišťuje kooperační práce. Tento kooperátor může být určen i později vložením kooperace na objednávku.
 • Objednávka pole do kterého si můžete informativně překopírovat, zapsat, číslo objednávky dané kooperace.
 • Předpokládaná délka kooperace (dny) zde je možné zapsat předpokládanou dobu, kterou bude daný Výkres kooperován.

Nákup a prodej

 • Nákupní cena nákupní cena za kooperaci od kooperátora. Je přenášena automaticky z modulu Příjemky.
 • Odhadovaná nákupní cena možnost označit cenu jako odhadovanou. Pokud bude později na příjemce stanovena skutečná nákupní cena, bude tento příznak zrušen a do pole Nákupní cena bude vložena tato skutečná.
 • Přirážka k prodejní ceně do pole se přenáší výchozí hodnota stanovená v okně Konfigurace - Fakturace a prodej.
 • Prodejní cena celkem stanovená prodejní cena za celou kooperaci. Pokud není vyplněna ručně a není stanovena pevná prodejní cena zakázky/výkresu, je počítána jako nákupní cena + stanovená percentuální marže (viz okno Konfigurace ).
 • Fixovat prodejní cenu fixování prodejní ceny je nutné v případě, kdy je potřeba cenu určit ručně a nenechat systém ji vypočítat automaticky.

Vývoz a dovoz

 • Vývozy suma pole sloužící k zaznamenání, počtu MJ, které jsou vyvezeny z firmy na kooperaci. Jinak viz modul Vývozy.
 • Dovozy suma pole sloužící k zaznamenání, počtu MJ, které jsou dovezeny do firmy z kooperace. Jinak viz modul Dovozy.

Příprava k odeslání

Tento příznak a množství je nastaven v aplikaci Sběr dat při použití funkce Odeslání na kooperaci. V momentě, kdy není automaticky generována objednávka, zůstává tento příznak jako informace o výkresech označených k odeslání na kooperaci, z okna Seznam kooperací je pak možné jednoduše vygenerovat objednávku. Podrobnosti je možné nalézt v tématu Odeslání výkresů na kooperaci.

Ruční zadání nákupní ceny

Ručně zadat nákupní cenu je možné pouze v případě, kdy k dané kooperace prozatím neexistuje žádná příjemka. Jakmile je ke kooperace příjemka, přenáší se cena následovně: Za předpokladu, že existuje jediná příjemka, přenáší se hodnota, měna a kurz z této příjemky. Pokud je příjemek více a jsou v různých měnách nebo s různým kurzem, přenáší se nákupní cena v základní měně (Kč).

1 a více příjemek v Kčnákupní cena se přenáší v Kč
1 příjemka v cizí měněnákupní cena se přenáší v cizí měně vč. kurzu
více příjemek v různých měnách nebo s různým kurzemnákupní cena se přenáší vždy v Kč