Seznam modulů

Adresář firem

Adresář firem, slouží k nadefinování všech spolupracujících firem s dalšími analytickými možnostmi. Na tento modul přímo navazují moduly Kontaktní osoby a Dodací adresy.


Balení - typy

Modul pro definici typů balení. 


Bankovní účty

Slouží pro evidenci více vlastních bankovních účtů a jejich návaznost na měny a případně i konkrétní zákazníky. 


Bezpečnostní přestávky

Definice pevných bezpečnostních přestávek vázaných na konkrétní pracoviště nebo konkrétní pracovníky, případně na kombinaci obojího. 


Ceník

Umožňuje definici individuálních prodejních cen činností, materiálů, výrobků, a to i v závislosti na čase. 


Časté trasy

Definice nejčastěji absolvovaných tras služebními vozidly, vhodné pro rychlé vyplňování knihy jízd, případně pro její zpětné generování.


Činnosti

Slouží k nadefinování jednotlivých prováděných činností, které jsou v rámci výroby konány.
Za činnost můžeme považovat nejen pracovní operaci, ale taktéž např. konkrétní pracoviště.
Jak vytvořit nebo definovat činnost viz Editace činnosti.


Dodací adresy

Možnost evidence více dodacích adres k jednomu záznamu v modulu Adresář firem


Dodací listy

Modul pro tvorbu a evidenci dodacích listů. 


Docházka

Modul docházky slouží pro jednoduchou evidenci docházky a pracovní doby pracovníků. Data o docházce je možné pořizovat několika způsoby:


Docházka - turnusy

Def

Docházkové čtečky

Implementace komunikačních knihoven docházkových čteček umožňuje přímou komunikaci Manufactory LAB s tímto hardwarem. V tomto modulu je možné nastavit komunikaci, případně ručně provádět aktualizace dat oběma směry.
Směrem do čteček se přenáší informace o pracovnících, jejich identifikačních čipech.
Směrem ze čteček se přenáší informace o průchodech (Docházka), případně je možné stahovat ze čtečky kontrolní součty otisků prstů zaměstnanců - viz Identifikace pracovníka.


Dovozy

Evidence dovozů výrobků z Kooperace


Důvody

Definice důvodů pro režijní činnosti a pro překážky v docházce. 


Ekonomika

Ekonomika zakázky, výkresu nebo historie výkresu (u opakované výroby).


Expedice

Evidence seznamu expedovaných výrobků (Výkresy, Zakázky) pro možnost rychlejší tvorby záznamů v modulu Dodací listy.


Faktury vydané

Vydané faktury. Faktury lze vydávat na základě modulů Dodací listy a/nebo Výkresy, případně ručně bez návaznosti na jakýkoliv jiný modul.


Inventury

Inventury skladů.


Jakostní normy

Slouží pro zařazení materiálu k materiálové normě a k jednoduchému převodu mezi normami ISO, ČSN, DIN a dalšími. 


Knihy jízd

Modul slouží pro evidenci jízd služebním automobilem. Pro zlepšení evidence a zjednodušení zadávání záznamů jsou implementovány funkce jako např. generování chybějící knihy jízd, možnost zadávat záznamy přes webovou aplikaci WA.


Kontace

Modul slouží pro definici účetních kontací pro kontování položek a hlaviček faktur vydaných. Jedná se pouze o pomocný modul, který má usnadnit práci účetním např. po exportu vydaných faktur do účetních systémů.


Kontaktní osoby

Správa kontaktních osob a jejich kontaktních informací pro Adresář firem.


Kontrola kvality

Kontrola kvality provedených výkazů s možností namátkového výběru výkazů ke kontrole a zadání protokolu o nalezených neshodách.


Kooperace

Evidence kooperací k modulu Výkresy.


Kurzovní lístek

Denní kurzovní lístek s možností automatického stažení pro všechny zavedené měny přímo ze stránek ČNB. Možnost definice pevného kurzu pro časové období.


Maily

Modul pro automatické zasílání notifikačních - informačních e-mailů pro zákazníky, dodavatele, pracovníky, uživatele.


Materiály

Seznam materiálů je kompletní seznam všech materiálů, které se používají k výrobě nebo montáži. 


Materiály - ruční blokace

Možnost ruční blokace materiálů bez návaznosti na zadanou zakázku nebo výkres.


Materiály - skupiny

Definice skupin (stromová struktura) pro dělení nebo zatřídění materiálů. Neomezená úroveň vnořených skupin.


Materiály - varianty

Možnost definice variant pro jednotlivé materiály. Varianty se liší pouze v rámci Vlastnosti.


Materiály - výdeje

Modul pro evidenci výdejů materiálů na Výkresy a Zakázky.


Měny

Finanční transakce nebo evidence lze v Manufactory LAB pořizovat v různých měnách. Výchozí měnou je vždy česká koruna (Kč).


Měrné jednotky

Slouží k definici používaných měrných jednotek.
Jednotky lze pak dělit dle následujících typů:


Měření

Modul slouží k plánování a zaznamenávání měření fyzikálních, chemických a jiných veličin produktů v rámci výroby.


Nabídky

Tvorba nabídek, jejich verzování (revize) a vytváření Zakázky. Možnost reverzní tvorby nabídek z již vyrobených zakázek.


Náklady

Modul pro evidenci vedlejších nákladů na Výkresy nebo Zakázky, dále pak na Stroje, Činnosti. Data slouží i pro pozdější vyhodnocení.


Nákupní ceny polotovarů

Nákupní ceník polotovarů pro rychlé ocenění při technické přípravě výroby.


Nástěnka

Tento modul slouží pro plánované vyvěšování informací (oznámení) pro uživatele a pracovníky s možností požadovat od dotyčných osob potvrzení přečtení. Oznámení lze zobrazovat jak v aplikaci Manager, tak i v aplikaci Sběr dat.


Neshody

Evidence neshod pro Výkazy práce, Materiály, Polotovary, ObjednávkyPříjemky ve smyslu certifikace ISO.


Neshody - typy

Definice typů neshod a jejich řešení.


Normy

Modul Normy slouží pro definici a výpočet plnění norem.
Plnění norem lze vypočítat ve dvou úrovních:


Notifikace

Zasílání notifikací o vybraných událostech do e-mailových schránek.


Obecný číselník

Číselník sloužící k evidenci položek mimo materiály, polotovary a kooperace, a to pro možnost objednávání a vkládání do příjemek.


Obědy

Evidence a objednávání obědů od externích dodavatelů. 


Objednávky

Vydané objednávky. Objednávat je možné Kooperace, Materiály, Polotovary a volné položky.


Objednávky - požadavky

Možnost zápisu jednotlivých požadavků na objednávky materiálů pro pozdější generování objednávek dle vybraných a seskupených požadavků.


Odkládací sklad

Odkládací sklad vlastních výrobků, které byly vyrobeny do zásoby.


Odměny

Definice fixních odměn pro Pracovníci, na základě vykonané Činnosti zpracované pro konkrétní Portfolio výrobků.


Ochranné pomůcky

Evidence ochranných pomůcek a jejich výdejů pracovníkům.


Plánovač akcí

Modul, který je možný navázat na jakýkoliv další modul a v němž je možné definovat jakékoliv plánované akce s daným záznamem (typicky třeba revize zařízení, certifikace měřidel, servisní prohlídky výrobků...).


Plánování výroby

Umožňuje automatické plánování výrobních kapacit pro pracoviště, pracovníky a stroje a automatické plánování využití těchto kapacit.


Polohy

V přípravě Modul pro definici poloh v rámci objektu (skladu).


Polotovary

Evidence polotovarů k modulům Výkresy a Zakázky. Polotovary mohou obsahovat Vlastnosti, důležité je ale vědět, že o nich není evidováno skladové hospodářství.
Za určitých okolností lze místo modulu Polotovary využít mnoho nadstandardních funkčností modulu Materiály.


Polotovary - skupiny

Definice skupin polotovarů s možností navázat skupinu na konkrétního dodavatele (z modulu Adresář firem).


Poptávky

Poptávkové řízení pro dodávky materiálů, polotovarů, kooperací a jiných položek.


Portfolio výrobků

Seznam vlastních výrobků nebo vyráběných polotovarů pro časté použití. Každé portfolio obsahuje odkaz na Šablony pracovních postupů, takže navedení do výroby (do Zakázky a Výkresy) pak ušetří mnoho času s definicí technologie atd.


Pracovníci

Evidence vlastních zaměstnanců (pracovníků).


Průvodky

Každý výkres z Seznam výkresů může být dělen do neomezeného množství průvodek ("batchů" nebo chcete-li "dávek"). Každá průvodka má svoje číslo, počet měrných jednotek, které obsahuje, a svůj čárový kód, pokud je vyžadován. 


Přeprava

Evidence přepravy (jakožto externí služby), prozatím navázáno na modul Objednávky.


Převodky

Převodku materiálů mezi sklady s možností autorizace na straně příjemce.


Přijaté doklady

Jed

Příjemky


RAL

Kompletní vzorník RAL s popisy v češtině, němčině a angličtině, kódy RGB a HEX pro použití při stanovování povrchové úpravy výrobků.


Reklamace

Modul pro evidenci reklamací, a to i pro firmy s certifikátem ISO.


Seriová čísla

Evidence sériových čísel pro vlastní výrobky (skrze modul Výkresy), pro příchozí Materiály a jejich použití ve výrobě.


Servisní činnosti

Seznam servisních činností a jejich historie v návaznosti na Stroje.


Sestavy

Sestavy, nebo také kusovníky, jsou soubory dvou a více Portfolio výrobků, které lze dávkově a najednou použít ve výrobě Zakázky.


Sklady

Slouží k nadefinování skladů (fyzických či fiktivních).


Skříně

Modul pro jednoduché používání Manufactory LAB toolboxů pomocí aplikace.


Součásti

Součásti nebo také náhradní díly - evidence dodávek příslušenství nebo náhradních dílů společně se zakázkami.


Státní svátky

Seznam státních svátků v ČR. Každý rok automaticky aktualizováno.


Statusy

Definice statusů (stavů), ve kterých může být zařazen výkres, potažmo zakázka.


Stroje

Evidence strojů a zařízení.


Střediska

Seznam vlastních středisek, práva Uživatelé k nim.


Šablony kooperací

Slouží pro definování nejčastěji používaných kooperací, a to včetně jejich popisů (postupů) a případně i zhotovitelů.
Tento modul je vyžadován v případě, kdy v aplikaci Sběr dat umožníte pracovníkům vytvářet nové kooperace.


Šablony pracovních postupů

Definice šablon pracovních postupů. Obsahuje Činnosti, Kooperace, Materiály, Polotovary.


Šarže

Tento modul umožňuje evidovat k jednotlivým materiálům jejich šarže. Je možné evidovat jejich příjem, stavy na skladě, je umožněno v modulu Výkresy - pracovní postupy volit, které šarže mají být na konkrétní zakázku nebo výkres použity.


Texty

Modul pro definici předvolených textů využitelných ve vícero jiných modulech.


Údržba strojů

Plánování a evidence údržby Stroje.


Úhrady

Jed

Úkoly

Definice a evidence plnění úkolů souvisejících s přípravou nebo během výroby.


Uživatelé

Definice uživatelů aplikace Manager, jejich práv pro jednotlivé moduly, přístupu ke Sklady, Střediska, k finančním a ekonomickým informacím.


Uživatelské dotazy

Pomocí uživatelských dotazů je možné definovat výběrové dotazy na data z databáze a určovat, kdo k těmto datům má přístup. Výběry je možné parametrizovat a hodnoty těchto parametrů pak zadávat ve výběrovém okně.


Vlastnosti

Definice seznamu dostupných vlastností (rozměrových, fyzikálních, chemických, ...).


Vozidla

Definice vozidel používaných firmou.


Výkazy práce

Výkazy práce - Činnosti, které provedli Pracovníci na konkrétním Výkresy nebo Zakázky.


Výkresy

Slouží k evidenci jednotlivých výkresů v rámci Zakázky a všech návazných informací o nich. 


Výkresy - alternativy

Slouží k definici ekvivalentů nebo potomků výkresů (dle čísla). Vhodný pro snadnou identifikaci předchozí výroby při změněném čísle výkresu.


Výkresy - pracovní postupy

Pracovní postupy u Výkresy. Obsahuje Činnosti, Kooperace, Materiály, Polotovary


Vývozy

Evidence vývozů pro Výkresy a Kooperace. Jedná se o evidenci položek odvezených do kooperací, naproti tomu modul Dovozy informuje o tom, co se dovezlo zpět.


Zakázky

Slouží k evidenci výrobních zakázek a všech dostupných informací o nich. Tento modul je možné také nazývat jako Přijaté objednávky nebo Objednávky došlé.


Země původu

Definice zemí původu (Evropská unie, Evropa mimo EU, Třetí země), slouží pro modul Materiály.


Zmetky

Evidence technologických zmetků. Tento modul lze použít pouze pokud není použit modul k certifikaci ISO - Neshody.


Zmetky - typy

Definice typů technologických zmetků pro modul Zmetky. Možnost nastavení automatické spotřeby dalších Materiály k již uvedenému Výkresy - pracovní postupy.