Výkazy Sběru dat

Výkazy


 • Zadávat výkazy práce umožnění vykazovat stylem - začít výkaz => ukončit výkaz. Na tuto volbu navazují téměř všechny další volby v nastavení (kromě: Zadávat výkaz při ukončení práce, Povolit přerušení výkazu a Povolit zobrazení přehledů plnění norem).
 • Zobrazit frontu práce možnost zobrazit v kiosku po přihlášení tlačítko Zobrazit frontu práce, která přísluší přihlášenému pracovníkovi.
 • Automaticky otevíraná zakázka povolením této volby, se při otevření prvního výkazu automaticky nastaví status Ve výrobě.
 • Zakázku smí otevřít pouze mistr zaškrtnutím této možnosti, je nastaveno to, že dokud mistr výroby neoznačí zakázku statusem Ve výrobě, nelze na ni vykazovat. To udělá ve Sběr dat následovně: po přihlášení - Informace o výkresu - načte čárový kód - - a vpravo dole dá výkresu status Ve výrobě.
 • Zadávat výkaz při ukončení práce první možnost stylu vykazování. Pracovník vykáže několik výkazů výkresů po ukončení práce. V praxi se používá u velmi rychlé zakázkové výroby, aby obsluha "necourala" víc než pracovala. Obě možnosti stylu vykazování lze kombinovat.
 • Zadávat výkaz jako začátek a konec druhá možnost vykazování stylem - začít výkaz => ukončit výkaz. V praxi, tam, kde je potřebný větší přehled nad výrobou a zaměstnanci. Obě možnosti stylu vykazování lze kombinovat.
 • Povolit přerušení výkazu slouží k přerušení aktuálně započatého výkazu práce. U souběžných výkazů je možné vybrat, který výkaz je možno přerušit.
 • Povolit ruční zadání skutečné délky výkazu umožní zadávat délku výkazu, započatém výkazu, ručně. V případech, kdy pracovník zapomene ukončit výkaz atd. V manageru je poté vidět, že se jedná o výkaz s ručně zadanou délkou.
 • Povolit paralelní výkazy práce dovoluje otevření dvou a více výkazů probíhajících zároveň.
 • Povolit označení bezobslužnosti povolí označit druhý a další započatý výkaz jako bezobslužný. Příklad - na jednom CNC najíždím kus (jedná se o výkaz), ale na dalším CNC už jen kusy měním, tudíž se bere tato práce jako bezobslužná (zaměstnanci se neplatí mzda 2x, ale vykazuje bezobslužně (toto lze vidět v měsíčním přehledu výkazy X docházka) a může se mu platit příplatek).
 • Povolit zobrazení denního výkazu zobrazí přehled denních výkazů, pouze přihlášeného pracovníka.

Množství

 • Nepovolit překročení množství striktně dané výrobní množství. Nepovolí na dané operaci zadat v součtu vyšší množství, než je celkové množství výkresu.
 • Nabízet zbývající množství pokud je tato volba zaškrtnutá, systém automaticky nabízí předvyplněné množství, které je třeba na dané operaci ještě zpracovat.

Normy

 • Nepovolit překročení normy z pracovního postupu neumožňuje pracovníku překročit normu danou na Výkres. Pokud pracuje déle, pracuje zadarmo.
 • Nastavit délku výkazu striktně dle normy pokud na danou činnost existuje výkonnostní norma, je pak dle počtu zpracovaných jednotek do celkového času výkazu nastaven počet minut dle této normy.
 • Povolit zobrazení přehledů plnění norem dovoluje pracovníku, zobrazit si na kiosku přehled plnění norem v rámci odpracovaných výkazů.

Zmetky

 • Zadávat zmetky při vykazování je umožněno pracovníku, zadávat počet zmetků do výkazu.
 • Udržovat stejný počet MJ na prvních průvodkách pokud existuje opravdu velká série kusů, kterou je záhodno rozdělit na více průvodek po určitém počtu kusů, bude v případě vytvoření "zmetku" doplněno kusem z poslední průvodky a doplněno do průvodky, kde se "zmetek" povedl. Například série 1050 ks - rozdělena na 11 průvodek, 10x 100 ks a 1x50 ks. Pokud v nějaké 100 kusové průvodce vznikne "zmetek" bude odebrán kus z průvodky s 50 ks a nahrazen.
 • Automatické převody z/do odkládacího skladu po vykázání zmetku, je dovoleno, automaticky, tento kus převést do určeného odkládacího skladu.

Úprava výkazů

 • Umožnit zpětnou změnu již zadaného výkazu umožní pracovníkovi změnit informace o zadaném výkazu i v jeho průběhu (+ čas po spuštění výkazu, ve kterém je možné změnu provést).

Režijní práce

 • Zadávat režijní činnost pracovník dostává oprávnění vykazovat režie.
 • Režii může zadat pouze mistr režie může zadávat pracovníkům pouze nadřízený pracovník - mistr.
 • Režii lze zadat jen při rozpracovaném výkazu v praxi to znamená, že pokud nemá pracovník otevřený jiný výkaz, k nějakému Výkresu, nemůže otevřít výkaz na režijní činnost.

Tisk štítků

 • Povolit vytištění štítku výkresu zadávaného výkazu možnost povolit pracovníkům tisk štítku na výkres.

Způsob zobrazení času (délky)

Délka výkazu je zadávána a/nebo zobrazena buď dle následujícího zápisu:

 • V minutách (1:45) délka je zobrazena ve formátu HH:MM .
 • Desetinným číslem (1,75) délka je zobrazena jako reálné číslo - 1,75 je ve skutečnosti 1 hodina a 45 minut.

Šablony zobrazení

Možnost si vytvořit uživatelem požadovanou šablonu zobrazení zakázek a výkresů ve vykazování. Ve výchozím nastavení jsou zobrazena takto:

 • Zakázka {CisloZakazky} | {Nazev}.
 • Výkres {Vykres} | {Popis}.

Přehled výkazů - zobrazená pole

Zaškrtávacími boxy je možné navolit, které údaje uvidí pracovníci při náhledu do Přehledu výkazů (Datum a čas ukončení, Délka výkazu (minuty), Činnost, Počet, Výkres, Číslo zakázky, Začátek, Plnění normy, Kód, Odměna).