Editace výkresu Okno

Okno editace výkresu


Výběr z vlastního portfolia výrobků

Pokud máte povolen modul Portfolio výrobků, je zde možné vybrat ze seznamu portfolií to, které bude vyráběno. Dojde pak k automatickému natažení pracovního postupu, pokud existuje, případně cen atp.

 • Výrobek vyberte ze seznamu, případně tlačítkem napravo, portfolio.

Výkres

 • Zakázka informace o zakázce, ke které výkres patří. Tlačítkem napravo lze ihned otevřít editační okno celé zakázky.
 • Výkres zadejte číslo výkresu.
 • Název zadejte název výkresu, případně jeho popis.
 • Typ informace o tom, zda se jedná o Běžný výkres nebo Neshodový výkres, viz modul Neshody a okno Editace neshody.
 • Součást sestavy zde je možné vložit informaci, která bude sdružovat výkresy do vyššího celku Sestavy, pokud je výkres dílčím výkresem sestavy (kusovníku).
 • Status informace o statusu výkresu, viz modul Statusy.
 • Priorita priorita prací na výkresu.
 • Uzamčen příznak uzamčení výkresu: Na výkres nelze pořizovat Výkazy práce, nelze na něj vydávat Materiály ani Polotovary. Zároveň je zafixován status proti změně.

Rozklad výkresu

 • Číslo další možné očíslování výkresu, pro podrobnější práci s daty.
 • Pozice zadejte pozici výkresu.
 • Verze zadejte verzi výkresu, pokud existuje více jako jedna.

Množství

 • Počet celkový počet jednotek, které mají být dodány zákazníkovi, případně které mají být vyrobeny na sklad; zjednodušeně řečeno je to počet, který potřebujete mít na konci výrobního procesu.
 • Do výroby počet jednotek, které vstupují do výroby. Toto číslo nemusí být vyplněno, pokud ale vyplněno je, nesmí být nikdy nižší než Počet (výše). Toto číslo zadávejte v případě, kdy počítáte s jistou mírou zmetkovistosti / neshodovosti během výrobního procesu.
 • Aktuální informace o posledním známém množství jednotek, které na výkresu jsou (ve výrobě) nebo byly (vyrobeny). Jedná se o výsledek výpočtu množství, které vstoupilo do výroby, ponížené o zmetky nebo neshody, dále ponížené o převody na původní výkres (pokud se jedná o neshodový výkres) nebo převody z neshodového výkresu (pokud existuje a aktuální výkres je běžný).
 • Kompletní informace o množství tlačítko, které vyvolává okno Informace o množství zakázky/výkresu.
 • Neomezený počet tlačítko označující počet jako neomezený (odstraní pole Počet a Do výroby).

Výroba na sklad - materiál

 • Výrobou vzniká materiál otevře možnost vybrat sklad a materiál, který vznikne při dokončení výkresu.

Hmotnost

 • Jednotka vyberte měrnou jednotku (kg).
 • Celkem celkový počet měrných jednotek hmotnosti (užitečné pro dopravu).

Výrobní informace

 • Výrobní dávka po vyplnění a uložení výkresu jej již není možno měnit.

Složka

 • Složka v případě licence na Document Management je možné určit složku, kde bude (nebo již je) uložena veškerá dokumentace k Výkresu. Tuto složku může Manager sám generovat na základě šablony a nastavení, viz okno Konfigurace.
 • Tlačítko rozbalit umožňuje práci s průzkumníkem souborů: otevře složku v průzkumníku, je možné vybrat požadovanou složku nebo vytvořit složku novou.
 • Kompletní cesta informativní pole, které zobrazuje kompletní cestu ke složce dokumentů Výkresu.

Obchodní informace - prodej

 • Prodejní cena stanovená stanovená prodejní cena v Měně jakou si určíte za jednotku.
 • Nabídková cena informace o nabídkové ceně za jednu jednotku výkresu.
 • Odhadovaná cena uživatelem zadaná odhadovaná cena za jednotku výkresu.
 • Vypočtená cena vypočtená prodejní cena za jednotku, která vychází z běžných prodejních cen práce (výkazů), materiálů, polotovarů a kooperací.
 • Sleva v % sleva z prodejní ceny.
 • Skutečná výsledná celková prodejní cena.
 • Přirážka / Marže automaticky generované pole s přirážkou ceny.
 • Nevyúčtovávat příznak, že tento výkres nemá být vyúčtováván zákazníkovi. Zaškrtnutím této volby de facto stanovíte prodejní cenu na nulu, přičemž náklady samozřejmě zůstávají a v ekonomice se s nimi kalkuluje.
 • Nedodávat příznak, že výkres není možné vložit na dodací list.
 • Vyhledat nebo vypočítat otevře okno pro vyhledání prodejní ceny z historie.

Způsob určení výsledné ceny se řídí prioritami:

 1. Pokud je vyplněna Prodejní cena za MJ, má nejvyšší prioritu.
 2. Nabídková cena za MJ se bere v potaz, pokud není vyplněna prodejní cena v předchozím bodě.
 3. Vypočtená cena za MJ se bere v úvahu jako poslední v pořadí, pokud není vyplněna ani jedna z cen výše uvedených.

Pracovní postup

 • Pracovní postup informace, že k výkresu je přiřazen pracovní (technologický) postup.
 • Pořadí činností definuje, jakým způsobem bude stanoven sled činností, zda dle jejich pořadí nebo dle vývojového diagramu.
 • Striktní pořadí činností pokud je zaškrtnuto, není možné vykazovat na činnost druhou v pořadí do doby, než je na první činností v pořadí vykázána alespoň jedna hotová jednotka.
 • Program možnost přiřazení čísla programu ke stávajícímu výkresu.

Jakostní norma


 • Norma možnost výběru materiálové normy rozkliknutím rychlé volby seznamu nebo, tlačítkem tří teček, otevření seznamu Výběr materiálové normy, kde jsou kompletní informace ohledně materiálových norem a je zde možné filtrovat.
 • Materiál dodá zákazník zaškrtnutím tohoto políčka zadáváte informaci, že materiál na Výkres dodává sám zákazník.

Dělení

 • Dělení #1 Vyberte ze seznamu nebo zadejte hodnotu pro první dělení.
 • Dělení #2 Vyberte ze seznamu nebo zadejte hodnotu pro druhé dělení.
 • RAL Vyberte ze seznamu odstín RAL povrchové úpravy.

Čárový kód

 • Vlastní Zadejte, načtěte nebo nechte vygenerovat pomocí tlačítka Přidělit čárový kód čárový kód pro tento výkres.
 • Zákaznický Načtěte zákaznický čárový kód výkresu, pokud existuje.

Termín dodání

V rámci polí vyberte termín, kdy by měla být výkres dodán. Pro vložení aktuální roku klikněte na tlačítko, jež obsahuje číslo s aktuálním ročníkem. Poté vyberte buď kvartál nebo měsíc nebo týden. V případě měsíce pak je možné ještě vybrat den v měsíci. Termín pak bude zobrazen a vypočítán takto:

Zadané údajeZobrazení termínuUrčení datumu
stejný jako zakázka
termín je určen dle zakázky
pouze rok2020vždy poslední den zadaného roku - 31.12.2020
kvartál1Q.2020vždy poslední den posledního měsíce kvartálu - 31.3.2020
měsíc4M.2020vždy poslední den v měsíci - 30.4.2020
měsíc a den15.04.2020určený den
týden20T.2020poslední den zadaného týdne - 17.5.2020

Údaje odlišné od zakázky

 • Termín expedice přednastavená volba je (určen zakázkou), pokud chcete odlišný termín expedice, vyberte z kalendáře.
 • Číslo kontraktu zadejte číslo kontraktu, pokud není stejné jako u zakázky.
 • Číslo objednávky zadejte číslo objednávky, pokud je odlišné od čísla objednávky uvedeného v zakázce.
 • Neplánovat výkres nebude generován do výrobního plánu.
 • Datum dokončení informace o datu dokončení (generuje systém automaticky).

Ekonomika

Zobrazení nákladů a příjmů za tento výkres rozdělených dle činností, kooperací, materiálů a polotovarů.

Náklady na MJ

 • Celkem na celkový počet ks výkresu.
 • Náklad na MJ náklad na 1 ks.
 • Korekce nákladů.

Poznámky

Volné textové pole pro interní poznámky k výkresu.